Algemene voorwaarden Nuverhuren.nl

ALGEMENE BEPALINGEN

Klik hieronder om een PDF-bestand met de Algemene voorwaarden van Nuverhuren.nl te lezen of te downloaden.
Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
1.1 Nuverhuren.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Nuverhuren.nl gevestigd aan de Fort Hinderdamstraat te Weesp ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 54704995
1.2 Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die met Nuverhuren.nl een overeenkomst aangaat;
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Nuverhuren.nl en de wederpartij;
1.4 Woningzoekende: de wederpartij die op zoek is naar een woonruimte;
1.5 verhuurder: de wederpartij die een eigenaar of beheerder van een woonruimte is;
1.6 Huurovereenkomst: de huurovereenkomst tussen de woningzoekende en de verhuurder;
1.7 Overbruggingsverhuur: het tijdelijk verhuren van een woonruimte die te koop staat met een vergunning van de gemeente op grond van de Leegstandwet;
1.8 Website: de website www.nuverhuren.nl

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Nuverhuren.nl en de wederpartij waarop Nuverhuren.nl deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij, hoe ook genaamd, wordt hierbij door Nuverhuren.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht.
Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen
van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Nuverhuren.nl en de wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Kennelijke fouten
3.1 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties van Nuverhuren.nl binden Nuverhuren.nl niet.

Artikel 4 Gegevens van de wederpartij
4.1 De gegevens welke bij het tot stand komen van de overeenkomst door de wederpartij dienen te worden verstrekt, dienen juist en volledig te zijn.
4.2 Nuverhuren.nl zal de door de wederpartij verstrekte gegevens zoveel mogelijk controleren en zal bij twijfel inlichtingen inwinnen.
4.3 De door de wederpartij verstrekte gegevens zullen door Nuverhuren.nl enkel worden gebruikt in het kader van de overeenkomst.
4.4 De wederpartij zal Nuverhuren.nl steeds zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte stellen van wijzigingen in zijn gegevens.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Alle verbintenissen van Nuverhuren.nl voortvloeiende uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.
5.2 Nuverhuren.nl zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Nuverhuren.nl kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

Artikel 6 Verplichtingen van de wederpartij
6.1 De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nuverhuren.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van de overeenkomst, tijdig aan Nuverhuren.nl worden verstrekt.
6.2 De wederpartij is gehouden Nuverhuren.nl onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
De wederpartij vrijwaart Nuverhuren.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is.

Artikel 7 Klachten en verjaring
7.1 Klachten over de door Nuverhuren.nl uitgevoerde werkzaamheden kunnen worden gemeld bij:
Nuverhuren.nl
t.a.v. de directie
contact@nuverhuren.nl
tel: 06-27131334
7.2 Klachten worden door Nuverhuren.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de wederpartij op de hoogte worden gesteld van de
vertragingsduur. Alle aanspraken jegens Nuverhuren.nl die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Nuverhuren.nl zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat voor de wederpartij zijnde een natuurlijk persoon
een verjaringstermijn geldt van 2 jaar.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.
8.2 Nuverhuren.nl kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct en actueel zijn. Nuverhuren.nl zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf
door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Nuverhuren.nl is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
8.3 Nuverhuren.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.
8.4 Indien Nuverhuren.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Nuverhuren.nl beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop
de aansprakelijkheid betrekking heeft. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Nuverhuren.nl of haar ondergeschikten.

Artikel 9 Verantwoordelijkheid voor links op de website
De website kan links bevatten naar andere websites dan www.nuverhuren.nl. Nuverhuren.nl kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud
ervan. Nuverhuren.nl kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 10 Betaling
10.1 De wederpartij dient de van Nuverhuren.nl ontvangen facturen te betalen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.
10.2 Indien de wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de wederpartij, na door Nuverhuren.nl ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van
rechtswege in verzuim. In dat geval is de wederpartij, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van
invordering, nadat de wederpartij in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de wederpartij.
10.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van Nuverhuren.nl op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Heeft u niet op tijd betaald of hebben we het
factuurbedrag niet kunnen incasseren? Dan bent u in verzuim met uw betaling. In dat geval
krijgt u vijf werkdagen uitstel van betaling. Nuverhuren.nl kan dan wel herinneringskosten in rekening brengen ter hoogte van € 5,-. Heeft u wederom niet op tijd betaald. In dat geval krijgt u vijf werkdagen uitstel van betaling.
Nuverhuren.nl kan dan wel aanmaningskosten in rekening brengen ter hoogte van € 7,50. Bedragen zijn exclusief btw. Als u na het verstrijken van de vijf werkdagen termijn niet heeft betaald, kunnen wij de wettelijke rente vanaf
de datum van verzuim in rekening brengen, net zoals alle gerechtelijke kosten en/of buiten gerechtelijke kosten.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding
11.1 Nuverhuren.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Nuverhuren.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de
wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c. de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
11.2 Voorts is Nuverhuren.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Nuverhuren.nl op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Nuverhuren.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit
de wet en de overeenkomst.

Artikel 12 Overmacht
12.1 Nuverhuren.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of
in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
12.2 Nuverhuren.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover Nuverhuren.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Nuverhuren.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De woningzoekende is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 Intellectueel eigendom
Alle door Nuverhuren.nl verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Nuverhuren.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 14 Geheimhouding
14.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Nuverhuren.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Nuverhuren.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Nuverhuren.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15 Persoonsgegevens
15.1 Nuverhuren.nl draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 16 Diverse onderwerpen
16.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de wederpartij na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene
versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
16.2 Nuverhuren.nl en de wederpartij zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
16.3 Op elke overeenkomst tussen Nuverhuren.nl en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
16.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de wederpartij en Nuverhuren.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Nuverhuren.nl gevestigd is. Indien Nuverhuren.nl een beroep
doet op deze bepaling, heeft de wederpartij zijnde een natuurlijk persoon de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

WONINGZOEKENDEN
De in dit hoofdstuk “Woningzoekenden” vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien Nuverhuren.nl met een woningzoekende een overeenkomst aangaat waarbij Nuverhuren.nl bemiddelt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst tussen de woningzoekende en een verhuurder. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen betreffende specifieke diensten onverlet.

Artikel 17 Totstandkoming van de overeenkomst en overleggen van stukken
17.1 De overeenkomst komt tot stand door middel van het invullen van het huurformulier op nuverhuren.nl.
17.2 Bij de inschrijving dient de woningzoekende de volgende stukken aan Nuverhuren.nl te overleggen:
a. paspoort/identiteitskaart/visum of verblijfsvergunning;
b. laatste loonstrook met arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring;
c. recente bankafschrift niet ouder dan 1 maand;
d. eventueel op verzoek van Nuverhuren.nl een “Verklaring van geen huurschuld” en “Verklaring goede huurder” van de huidige verhuurder.
17.3 In geval dat de woningzoekende een zelfstandig ondernemer is, dient hij minimaal 1 jaar zijn bedrijf uit te oefenen en naast de in lid 2 genoemde stukken een accountantsverklaring of een balans en winst- en verliesrekening
en een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden) te overleggen. De woningzoekende met een inkomen lager dan € 1.000,- bruto per maand, dient een getekende
garantieverklaring te overleggen, ondertekend door iemand met een bewijsbaar inkomen van hoger dan € 3.500,- bruto per maand. Studenten dienen altijd een dergelijke garantiestelling te overleggen. De garantiesteller dient de
gegevens te overleggen zoals vermeld in lid 2 en/of 3.

Artikel 18 Beëindiging van de overeenkomst
18.1 De overeenkomst eindigt op een van de volgende momenten:
a. indien door tussenkomst van Nuverhuren.nl tussen de woningzoekende en een verhuurder een huurovereenkomst tot stand is gekomen;
b. 6 maanden na de inwerkingtreding van de overeenkomst;
c. indien de woningzoekende de overeenkomst heeft opgezegd.
18.2 De woningzoekende kan de overeenkomst opzeggen door een e-mail te sturen naar contact@nuverhuren.nl.

Artikel 19 Aanbiedingen
Alle door Nuverhuren.nl gedane aanbiedingen van een of meerdere woonruimte(n), zowel schriftelijk, online als mondeling, zijn vrijblijvend. Woningzoekenden kunnen hieraan geen enkele rechten ontlenen.

Artikel 20 Uitvoering van de overeenkomst
20.1 Nuverhuren.nl spant zich in om een geschikte woonruimte te vinden en zal een hoog niveau qua dienstverlening en integriteit handhaven, doch verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de
woonruimte. Nuverhuren.nl garandeert niet dat de aangeboden woonruimte van goede kwaliteit en veilig is en voldoet aan de eisen van de woningzoekende en aan alle wettelijke eisen. Het is niet mogelijk een optie op een
aangeboden huurwoning te nemen. Enkel betaling van de in artikel 26.1 genoemde bedragen zorgt ervoor dat de woonruimte niet verder wordt aangeboden dan wel verhuurd.

Artikel 21 Bezichtiging en bemiddeling
21.1 Indien de woningzoekende niet verschijnt op een bezichtigingsafspraak, zonder dat de woningzoekende de bezichtigingsafspraak minimaal 4 uur van te voren heeft afgezegd, dan dient de woningzoekende aan
Nuverhuren.nl een vergoeding te betalen. Deze vergoeding bedraagt € 75,- incl. btw.
21.2 Het is de woningzoekende niet toegestaan de verhuurder, zonder voorafgaande toestemming van Nuverhuren.nl, op wat voor manier dan
ook rechtstreeks te benaderen zonder tussenkomst van Nuverhuren.nl. Indien de woningzoekende zonder tussenkomst van Nuverhuren.nl de woonruimte rechtstreeks huurt van een door Nuverhuren.nl aangebrachte
verhuurder, dan zal de woningzoekende de makelaarscourtage zoals omschreven in artikel 24.2 aan Nuverhuren.nl dienen
te voldoen.

Artikel 22 Bedenktijd woningzoekende
De woningzoekende dient na een bezichtiging van een woonruimte binnen de overeengekomen tijd aan Nuverhuren.nl door te geven of hij de woonruimte accepteert.

Artikel 23 Huurovereenkomst tussen woningzoekende en verhuurder
23.1 De verhuurder bepaalt uiteindelijk of hij een huurovereenkomst met de woningzoekende wenst aan te gaan.
23.2 Een huurovereenkomst tussen de woningzoekende en een verhuurder komt tot stand middels ondertekening van de daartoe opgemaakte huurovereenkomst door beide partijen, nadat de woningzoekende mondeling en/of
schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de woonruimte te willen huren tegen de hem bekendgemaakte condities en de verhuurder akkoord gaat met de woningzoekende als huurder.
23.3 Een eventueel tot stand gekomen huurovereenkomst, is een huurovereenkomst tussen de woningzoekende en de verhuurder. Nuverhuren.nl is geen partij bij deze overeenkomst en is derhalve ook niet verantwoordelijk
voor eventuele tekortkomingen van de verhuurder. Indien de verhuurder zijn verplichtingen jegens de woningzoekende die voortvloeien uit de huurovereenkomst niet dan wel niet naar behoren nakomt, dan is dat een zaak
tussen de verhuurder en de woningzoekende. Nuverhuren.nl kan hierop niet worden aangesproken.

Artikel 24 Makelaarscourtage
Indien tussen de woningzoekende en een verhuurder met tussenkomst van Nuverhuren.nl een huurovereenkomst tot stand komt, dan dient de woningzoekende een bedrag dat gelijkstaat aan 1 maand huur aan makelaarscourtage te betalen, tenzij Nuverhuren.nl met woningzoekende anders is overeengekomen. Indien er sprake is van een huurprijs waarbij servicekosten en/of voorschotten voor levering en diensten is berekend, dan wordt de makelaarscourtage gerekend over het totaalbedrag. Indien er roerende zaken, zoals meubilair, stoffering en inventaris mede worden gehuurd of verhuurd, wordt onder de huursom mede begrepen de voor deze goederen overeengekomen huurprijs.

Artikel 25 Makelaarscourtage na beëindiging van de overeenkomst tussen Nuverhuren.nl en de woningzoekende De woningzoekende is de volledige makelaarscourtage zoals genoemd in artikel 24.2 verschuldigd indien de overeenkomst met een verhuurder weliswaar tot stand komt nadat de overeenkomst van opdracht tussen Nuverhuren.nl en de woningzoekende (door opzegging of anderszins) is beëindigd, maar de overeenkomst met een verhuurder tot stand komt als gevolg van de door Nuverhuren.nl verrichte diensten. Indien er tussen de woningzoekende en een verhuurder na de datum van beëindiging van deze overeenkomst een huurovereenkomst tot stand komt, wordt deze overeenkomst, behoudens door de woningzoekende te leveren tegenbewijs, geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van Nuverhuren.nl en is de woningzoekende de volledige vergoeding verschuldigd, tenzij de wet zich hiertegen zou verzetten.

Artikel 26 Betaling
26.1 Nadat de woningzoekende een woonruimte heeft geaccepteerd en de verhuurder de woningzoekende heeft goedgekeurd, dan dient de woningzoekende het volgende aan Nuverhuren.nl te voldoen:
a. de makelaarscourtage;
b. eerste maand huur;
c. de waarborgsom.
26.2 De totale som van de in artikel 26.1 genoemde bedragen dienen aan Nuverhuren.nl door de woningzoekende te zijn voldaan voordat de woningzoekende de huurovereenkomst ondertekent. Deze vergoeding dient contant
of per overboeking te worden voldaan.

Artikel 27 Sleuteloverdracht
De sleuteloverdracht en de oplevering van de te huren woonruimte vindt uitsluitend plaats wanneer de huurovereenkomst in tweevoud is gedateerd en ondertekend door zowel de woningzoekende en de verhuurder en de bedragen omschreven in artikel 26.1 aan Nuverhuren.nl zijn voldaan.

Artikel 28 Annulering
LET OP! Indien de woningzoekende een woonruimte schriftelijk of via de e-mail heeft geaccepteerd en Nuverhuren.nl heeft de huurovereenkomst en/of het acceptatie formulier opgemaakt, maar de woningzoekende annuleert de hele zaak en ondertekent de opgemaakte documenten niet, dan is de woningzoekende aan Nuverhuren.nl te allen tijde een annuleringsvergoeding verschuldigd ten hoogte van 50% van de oorspronkelijk verschuldigde makelaarscourtage. De woningzoekende dient deze kosten binnen 48 uur na annulering contant of via overboeking te voldoen.

Artikel 29 Overige kosten
29.1 Eventuele verlengings- en/of indeplaatstellingskosten zijn voor rekening van de woningzoekende, tenzij Nuverhuren.nl met de woningzoekende schriftelijk anders is overeengekomen.
29.2 Verlengings- en/of indeplaatstellingskosten bedragen € 185,- incl. btw.

Artikel 30 Aansprakelijkheid
30.1 Nuverhuren.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de woningzoekende lijdt doordat de woonruimte welke door de woningzoekende is gehuurd niet aan de woningzoekende ter beschikking wordt gesteld ten
gevolge van bijvoorbeeld brand of andere niet aan Nuverhuren.nl toe te rekenen omstandigheden. In een dergelijk geval kan Nuverhuren.nl niet verplicht worden om zorg te dragen voor vervangende woonruimte.
30.2 Nuverhuren.nl staat niet in voor de juistheid van de door de verhuurder verstrekte gegevens. Nuverhuren.nl is dan ook niet aansprakelijk indien blijkt dat de verhuurder aan de woningzoekende onjuiste en/of onvolledige
gegevens heeft verstrekt.
30.3 Nuverhuren.nl is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door toedoen van de verhuurder, de woningzoekende zelf of een derde.
30.4 De verhuurder is verantwoordelijk voor de inhoud van de huurovereenkomst welke hij al dan niet met tussenkomst van Nuverhuren.nl met de woningzoekende heeft gesloten. Nuverhuren.nl kan op geen enkele wijze
aansprakelijk worden gesteld voor deze inhoud.
30.5 Indien de woningzoekende in aanmerking komt voor een woonruimte waarvoor een woonvergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van de woningzoekende. Alle mondelinge en/of schriftelijke mededelingen betreffende enige verhuur van een woonruimte worden geacht te zijn gedaan op basis van toestemming van de verhuurder. Nuverhuren.nl is niet verantwoordelijk voor de juistheid. Mocht achteraf blijken dat er geen toestemming is verkregen dan zal de verhuur niet tot stand zijn gekomen en zal aan een mededeling aan de kant van Nuverhuren.nl of een aanbetaling geen enkel recht kunnen worden ontleend. Iedere vorm van aansprakelijkheid van Nuverhuren.nl wordt hierbij uitgesloten.

VERHUURDERS
De in dit hoofdstuk “Verhuurders” vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien Nuverhuren.nl met een verhuurder een overeenkomst aangaat waarbij Nuverhuren.nl bemiddelt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst tussen de verhuurder en een woningzoekende. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen betreffende specifieke diensten onverlet.

Artikel 31 Totstandkoming van de overeenkomst en overleggen van stukken
31.1 Alvorens een overeenkomst tussen de verhuurder en Nuverhuren.nl tot stand komt, is de verhuurder verplicht het daarvoor bestemde formulier volledig en naar waarheid in te vullen.
31.2 Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient de verhuurder altijd kopieën van de volgende stukken aan Nuverhuren.nl te overleggen:
a. geldige legitimatie;
b. eigendomsbewijs;

Artikel 32 Onderhuur
Nuverhuren.nl bemiddelt niet in de onderhuur van een woonruimte zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van de betreffende woonruimte.

Artikel 33 Verplichtingen van de verhuurder
33.1 De verhuurder dient de eigenaar of beheerder van de woonruimte te zijn.
33.2 De aangeboden woonruimte dient er verzorgd uit te zien en voor de woningzoekende geschikt te zijn voor registratie in de betreffende gemeente.
33.3 De verhuurder staat ervoor in dat hij bevoegd is de woonruimte te verhuren.
33.4 De verhuurder geeft Nuverhuren.nl het exclusieve recht voor het adverteren voor de verhuur van de woonruimte op de website Pararius (www.pararius.nl).
33.5 De verhuurder geeft Nuverhuren.nl exclusief de opdracht tot bemiddeling bij de verhuur van de woonruimte. Het is de verhuurder niet toegestaan derde partijen in te schakelen, zonder toestemming van Nuverhuren.nl.
33.6 De verhuurder zal aan Nuverhuren.nl alle informatie en bescheiden tijdig verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering
van de opdracht en de verhuurder staat in voor de juistheid daarvan.
33.7 De verhuurder is gehouden de aangeboden woonruimte naar waarheid te omschrijven.
33.8 Indien Nuverhuren.nl op grond van een gerechtelijke uitspraak gehouden is naar aanleiding van een bepaling in de huurovereenkomst schade en/of kosten aan een derde te vergoeden, dan dient de verhuurder al deze
schade en/of kosten aan Nuverhuren.nl te vergoeden. Nuverhuren.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de bepalingen die zijn opgenomen in de huurovereenkomst.

Artikel 34 Werkzaamheden
34.1 Nuverhuren.nl zal zich inspannen een geschikte huurder te vinden.
34.2 Indien gewenst kan de verhuurder Nuverhuren.nl verzoeken om de verhuurder periodiek op de hoogte te brengen van de gemaakte werkzaamheden.
34.3 De werkzaamheden die Nuverhuren.nl zal verrichten voor de verhuurder bestaan o.a. uit:
a. adviseren op het gebied van huur en verhuur van woonruimte;
b. maken van foto’s, selectie geschikte woningzoekenden, organiseren van bezichtigingen, checken van de arbeids- en inkomensgegevens van de huurder en het opstellen van de huurovereenkomst
c. plaatsen van de woonruimtegegevens o.a. op de website van Nuverhuren.nl en op websites van collega-makelaars die er een soortgelijke werkwijze op nahouden;
d. het incasseren van de eerste maandhuur en waarborgsom bij de huurder.
34.4 Indien gewenst kan de verhuurder Nuverhuren.nl verzoeken om extra diensten en/of werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de verhuur van de woonruimte. Deze diensten en/of werkzaamheden zullen in het “opdracht tot dienstverlening bij verhuur” opgenomen worden.
Indien de bemiddeling slaagt, verzorgt Nuverhuren.nl, een huurovereenkomst. Bij de huurovereenkomst wordt een inspectierapport en indien van toepassing een inventarislijst toegevoegd. De woningzoekende en de verhuurder verplichten zich het hier bovengenoemde inspectierapport en de inventarislijst (eventueel voorzien van op- en/of aanmerkingen) bij aanvang van de huurperiode te dateren en te ondertekenen voor akkoord.

Artikel 35 Bedenktijd woningzoekende
De woningzoekende heeft na de bezichtiging van de woonruimte een met Nuverhuren.nl overeengekomen bedenktijd. Binnen deze bedenktijd dient de woningzoekende aan Nuverhuren.nl te bevestigen of hij de woonruimte accepteert.

Artikel 36 Huurovereenkomst tussen verhuurder en woningzoekende
36.1 De verhuurder bepaalt uiteindelijk of hij een huurovereenkomst met de woningzoekende wenst aan te gaan.
36.2 Een huurovereenkomst tussen de verhuurder en een woningzoekende komt tot stand, middels ondertekening van de daartoe opgemaakte huurovereenkomst door beide partijen, nadat de woningzoekende mondeling en/
of schriftelijk kenbaar heeft gemaakt een woonruimte te willen huren tegen de hem bekendgemaakte condities en verhuurder akkoord gaat met de woningzoekende als huurder.
36.3 Een eventueel tot stand gekomen huurovereenkomst, is een huurovereenkomst tussen de woningzoekende en de verhuurder. Nuverhuren.nl is geen partij bij deze overeenkomst en is derhalve ook niet verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen van de woningzoekende. Indien de woningzoekende zijn verplichtingen jegens de verhuurder die voortvloeien uit de huurovereenkomst niet dan wel niet naar behoren nakomt, is dat een zaak tussen de woningzoekende en de verhuurder. Nuverhuren.nl kan hierop niet worden aangesproken.

Artikel 37 Makelaarscourtage en huurprijs
37.1 Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Nuverhuren.nl resulteert in een huurovereenkomst, dan dient de verhuurder een bedrag dat gelijkstaat aan 1 maand huur aan makelaarscourtage te betalen, tenzij Nuverhuren.nl met de verhuurder anders is overeengekomen. Indien er sprake is van een huurprijs waarbij servicekosten en/of voorschotten voor levering en diensten is berekend, dan wordt de makelaarscourtage gerekend over het totaalbedrag. Indien er roerende zaken, zoals meubilair, stoffering en inventaris mede worden gehuurd of verhuurd, wordt onder de huursom mede begrepen de voor deze goederen overeengekomen huurprijs.

Artikel 38 Sleuteloverdracht
De sleuteloverdracht en de oplevering van de te verhuren woonruimte vindt uitsluitend plaats wanneer de huurovereenkomst in tweevoud is gedateerd en ondertekend door zowel de woningzoekende als de verhuurder en de woningzoekende de alle aan Nuverhuren.nl verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 39 Betaling
Nuverhuren.nl zal de door de woningzoekende betaalde waarborgsom binnen 5 werkdagen na de sleuteloverdracht en de oplevering van de te verhuren woonruimte aan de verhuurder betalen, tenzij met de verhuurder schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 40 Annuleringskosten
Indien de verhuurder, na acceptatie van de woningzoekende als huurder, de overeenkomst annuleert, dan dient de verhuurder voor de opleveringsdatum annuleringskosten aan Nuverhuren.nl te voldoen. Deze annuleringskosten bedragen 50% van de makelaarscourtage. Indien er sprake is van een huurprijs waarbij servicekosten en/of voorschotten voor levering en diensten is berekend, dan wordt de makelaarscourtage gerekend over het totaalbedrag.

Artikel 41 Overbruggingsverhuur
41.1 Bij een overbruggingsverhuur zal Nuverhuren.nl:
a. toestemming vragen aan de hypotheekverstrekker van de verhuurder;
b. een vergunning aanvragen bij de gemeente;
c. de huurprijs bepalen aan de hand van het puntensysteem.
41.2 De opstartkosten voor de werkzaamheden omschreven in artikel 41.1 bedragen € 195,- incl. btw. Dit bedrag dient de verhuurder te voldoen, ongeacht of de vergunningen en/of goedkeuringen door de desbetreffende instantie worden afgegeven. Indien de bemiddeling slaagt, voegt Nuverhuren.nl bij de huurovereenkomst de vergunning van de gemeente en de goedkeuring van de hypotheekverstrekker.

Artikel 42 Aansprakelijkheid
42.1 Nuverhuren.nl staat niet in voor de juistheid van de door een woningzoekende verstrekte gegevens. Nuverhuren.nl is dan ook niet aansprakelijk indien blijkt dat een woningzoekende aan de verhuurder onjuiste en/of
onvolledige gegevens heeft verstrekt.
42.2 De verhuurder is verantwoordelijk voor de inhoud van de huurovereenkomst welke hij al dan niet met tussenkomst van Nuverhuren.nl met een derde heeft gesloten. Nuverhuren.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk
worden gesteld voor deze inhoud.
42.3 Verhuurder zal Nuverhuren.nl vrijwaren van en verdedigen tegen alle vorderingen die mochten voortvloeien uit, en/of het gevolg zijn van enig handelen en/of nalaten van de verhuurder.
42.4 De huurprijs is gebaseerd op de marktwaarde. Nuverhuren.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele juridische stappen van de woningzoekende. Het risico is voor de verhuurder.
42.5 Nuverhuren.nl is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door toedoen van een woningzoekende, de verhuurder zelf of een derde.

Artikel 43 Toepasselijk recht
43.1 Op de Algemene Voorwaarden Nuverhuren.nl is het Nederlands recht en de Nederlandse tekst van toepassing